સવારે ૦૯-૦૦ : ચા-પાણી, નાસ્તો
સવારે ૧૦-૦૦ : હવન યજ્ઞ
સવારે ૧૧-૦૦ : પારિવારિક સભા
સવારે ૧૨-૦૦ : મહાપ્રસાદ – સમાપન

સ્થળ :

વેલાદાદા -વાલાદાદા સ્થાનક – મુ. શિકરા, તા. ભચાઉ – કચ્છ